Header Ads

Onko monikulttuurisuuden vastustaja aina rasisti?Tässä kirjoituksessa pohditaan, voiko yhtenäiskulttuuria kannattaa ilman rasistin leimaa. Toisin sanoen siis, onko monikulttuurisuuden vastustaminen myös rasismia?

Ensiksi on syytä perehtyä muutamaan käsitteeseen ja yrittää määritellä sekä käsittää niitä.

Mitä on monikulttuurisuus?

Monikulttuurisuuden voitaisiin karkeasti määritellä olevan yhteiskunnan tila, jossa erilaisia kulttuureita vaalitaan, arvostetaan tai lisätään. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa erilaisia kulttuureita ja niiden edustajia on paljon tai näkyvästi esillä ja jokaisella on oikeus harjoittaa omaa kulttuuriaan ja elää oman kulttuurinsa normien mukaisesti.


Mitä on kulttuuri?

Kulttuurin käsitteen syntyessä 1700-luvulla, kulttuurilla tarkoitettiin "hengen viljelyä". Kulttuuri oli tuolloin yksilön ja yhteiskunnan kehitystä koulutuksen ja kansallisten pyrkimysten avulla. Nykyaikana kulttuuri on kehittynyt käsittämään inhimillisiä ilmiöitä, jotka eivät perustu suoraan geeneihin. Kulttuuri on eräänlainen kollektiivinen mielentila, joka erottaa yhden ryhmän tai kategorian ihmiset toisista. Kulttuuri on eräänlainen kokoelma normeja, joita tietyssä paikassa ja ajassa olevat ihmiset noudattavat. Kulttuurin voitaisiin myös ajatella syntyvän normeista, joita tiettyyn kulttuuriin itsensä mieltävät tai siihen syntyneet noudattavat tietyssä ajassa ja paikassa.

Mitä ovat normit?

Normit ovat käyttäytymistapoja tai vuorovaikutuksen muotoja, joiden välityksellä yhteisö saa jäsenensä toimimaan tai ajattelemaan tietyllä yhdenmukaisella tavalla. Normien voitaisiin määritellä olevan sääntöjä, joita ryhmä käyttää määrittämään hyväksyttävät ja sopimattomat käyttäytymistavat ja arvot. Normit ovat eräänlaisia vakiintuneita ja hyväksyttyjä toimintamalleja. Normit opitaan kokeumuksen kautta ja normit siirtyvät yleensä ympäröiviltä ihmisiltä toisille sekä kasvatuksen kautta vanhemmilta lapsille. Normit siirtyvät myös koululaitoksen kautta yhteiskunnan jäsenille. Normeille on tyypillistä, että ne vaihtelevat aikakauden ja paikan mukaan.


Normilla voidaan tarkoittaa myös oikeusjärjestykseen kuuluvaa periaatetta tai sääntöä tai normi voi myös olla jonkinlainen ohje, malli tai esikuva. Normit esiintyvät myös matematiikassa, mutta matemaattisiin normeihin ei ole syytä perehtyä tässä yhteydessä.

Mitä on rasismi?

Rasismin voitaisiin määritellä olevan ihmiskunnan jakamista rotuihin, jotka ovat eriarvoisia ja niiden arvon määrittäisivät fyysinen rakenne, ulkonäkö tai muut ominaisuudet, jotka ovat sellaisia joihin näitä ominaisuuksia omaava ihminen ei pysty itse vaikuttamaan. Rasismin voisi siis sanoa olevan toisen yksilön vihaamista tai arvottamista tämän ulkonäön, fyysisen olemuksen tai muiden sellaisten ominaisuuksien perusteella, joihin yksilö ei pysty itse vaikuttamaan.


Onko monikulttuurisuuden vastustaminen rasismia?

On paikallaan pohtia mitä varsinaisesti vastustetaan silloin, kun vastustetaan monikulttuurisuutta. Vastustetaanko silloin fyysisiltä ominaisuuksiltaan toisistaan eroavia ihmisiä? Vai vastustetaanko silloin sitä yhteiskunnan tilaa, jossa jokaiselle sallitaan oikeus elää oman kulttuurinsa normien ja käytöstapojen mukaisesti?


Suomalaiset ovat keskimäärin hyvin koulutettua väkeä. Jopa pelkän peruskoulun käynyt suomalainen on maailman mittakaavassa valveutuneempi ja käsityskyvyltään kehittyneempi kuin monet muut. Tämä on tietysti koulutusjärjestelmämme ansioita. Tämä hyvä koulutus- ja sivistystaso on tuonut mukanaan tietyt normit, joita suomalaisessa yhteiskunnassa noudatetaan.

Uskallan väittää, että tuskin kauhean moni suomalainen todellisuudessa vastustaa fyysisiltä ominaisuuksiltaan toisistaan eroavien ihmisten olemassaoloa, tai siten miten rasismin määreessä sanottiin, vihaa ihmisä heidän fyysisten ominaisuuksiensa perusteella. Tietysti tällaisiakin suomalaisia varmasti löytyy jonkin verran.

Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että nimenomaan erilaisia normeja ja käytöstapoja noudattavien ihmisten olemassaolo samassa paikassa ja ajassa on omiaan aiheuttamaan kyräilyä ja konflikteja. Eivät niinkään fyysiset ominaisuudet.

Voitaisiinkin sanoa, että monikulttuurisuuden vastustaja vastustaa varsinaisesti omista normeistaan ja käytöstavoistaan poikkeavien normien ja käytöstapojen hyväksymistä. Toki monikulttuurisuuden vastustamisen taakse on helppo kätkeä aito rasismi, eli viha fyysisiltä ominaisuuksiltaan erilaisia yksilöitä kohtaan. Väittäisin kuitenkin, että suurin osa monikulttuurisuuden vastustajista ei ole rasisteja yllä esitetyn rasismin määritelmän mukaan.

Uskallan myös väittää, että tuskin kauhean moni monikulttuurisuuden kannattajista haluaa yhteiskuntamme normien muutosta esimerkiksi islamin uskolle tyypilliseen naisten alempiarvoisuuden olettamisen suuntaan, saatika että olisi valmis hyväksymään lapsimorsiamia tai muita äärimmäisiä ääri-islamilaisen kulttuurin erityispiirteitä harjoitettavaksi yhteiskunnassamme.

Väittäisin, että monikulttuurisuuden kannattajat ja niin sanottu suvaitsevaisto koostuu pääosin elämän tosiasioita tuntemattomista tai todellisuudesta vieraantuneista ihmisistä, jotka olettavat erilaisia normeja noudattavien ihmisten pystyvän elämään samassa ajassa ja samassa paikassa ilman keskinäisiä konflikteja.

Monikulttuurisuuden kannattajista ja niin sanotusta suvaitsevaistosta on syytä kuitenkin erottaa se osa, joilla on ajamansa aatteen takana polittisia tai taloudellisia päämääriä. Tämä osa ei välitä monikulttuurisuuden mahdollisesti mukanaan tuomista ongelmista tai edes ihmisten auttamisesta. Jotkut heistä jopa saattavat pyrkiä edistämään vastakkainasettelua ja konfliktin syntymistä.

On hyvä pitää mielessä, että myös monikulttuurisuuden vastustajilla saattaa olla poliittisia tai talodellisia päämääriä. Nämä monikultturisuuden vastustajat saattavat myös pyrkiä edistämään vastakkainasettelua ja konfliktin syntymistä. Monikulttuurisuuden vastustamisella on myös tällä hetkellä suhteellisen helppoa saada lukijoita tai näkyvyyttä ja "syyllistyn" tässä nyt siihen hieman itsekin.

Ehdotuksia monikulttuurisuuskeskusteluun

Ehdotan monikulttuurisuuden kannattajille ja niin sanotulle suvaitsevaistolle silmien avaamista ja ideologisten lasien pois ottamista silmiltä ja esittämään järkevin perustein, mitä sellaista pahaa länsimaalaisessa ja suomalaisessa kulttuurissa on, että sitä tarvitsee muuttaa tai että suomalaisten tulisi omaksua ja hyväksyä vaikutteita muista, lähinnä islamilaisesta kulttuurista? Miksi ette suostu myöntämään niitä ongelmia joita suuri työtä tekemättömien ja yhteiskunnan ulkopuolella olevien miesten joukko voi yhteiskunnalle aiheuttaa, ja jotka monet tavalliset suomalaiset jo nyt kokevat? Vai ettekö näe niitä ideologisten lasienne takaa? Siinä vaiheessa, kun näitä miehiä alkaa oikein kunnolla v***maan, ei sosiaalituilla eläminen ole se suurin ongelma.


Toivon, että monikulttuurisuuden vastustaminen ja rasismi voitaisiin nähdä kahtena eri asiana. Yhtenäiskulttuurissa voi olla ulkonäöltään erilaisia ihmisiä, jotka elävät ja käyttäytyvät samojen normien mukaisesti. Yhtenäiskulttuurin kannattaminen ei tarkoita sitä, että vastustaisi ulkonäöltään erilaisten ihmisten olemassaoloa.

Aidoille avoimille rasisteille ja monikulttuurisuuden vastustamisen taakse kätkeytyville piilorasisteille ehdotan sen tosiseikan pohtimista, että käytöstapoihin ja normeihin voi vaikuttaa. Ulkonäköön ei niinkään. Ei ole siis mitään mieltä arvottaa tai vihata ketään ulkonäön tai fyysisten ominaisuuksien takia. Sopimattomien käytöstapojen paheksuminen toki on perusteltua.

Henkisiin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa kasvatuksella, koulutuksella ja opetuksella. Henkisiin ominaisuuksiin vaikuttaminen ja niiden kehittäminen on parhaiten mahdollista laadukkaan varhaiskasvatuksen sekä koulujärjestelmän avulla. Sanoohan vanha viisauskin: "Sen minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa"

Miksi emme siis sen sijaan, että yrittäisimme sopeutua muiden normeihin, voisi opettaa meidän normejamme muille?

Leikkimielisesti ja pilke silmäkulmassa voidaan sanoa, että olen itse aloittanut suomalaisen kulttuurin edistämisen maailmalla tekemällä suomalaisesta miehestä vientituotteen.

Usealla kielellä toimivalla www.foreigndatingforum.com sivustolla ulkomaalaiset naiset voivat tutustua suomalaisiin miehiin ja tätä kautta saada läheisen kosketuksen suomalaiseen kulttuuriin.

Voit esittää näkemyksiäsi monikulttuurisuudesta ja rasismista alla olevassa kommenttikentässä. Erittäin mielelläni lukisin perusteluja, mitä sellaista pahaa länsimaalaisissa tai suomalaisissa normeissa on, ettei niitä pitäisi vaalia ja jopa viedä muille sekä edistää maailmalla?

Tämän kirjoituksen kirjoittaja on Asumaan Suomeen ja Asumaan Ulkomaille sivustojen toimittaja, joka uskoo että koulutus, rokotukset sekä väestönkasvun hillitseminen voivat vielä pelastaa maailman. 

Sisällön tarjoaa Blogger.