Header Ads

Kaarina Kailon kirja

Ekofeministi Kaarina Kailon kirja IRTI TALOUSVÄKIVALLASTA –RESEPTEJÄ SOLIDAARISEEN HYVINVOINTIIN pitää sisällään seuraavanlaista asiaa:


  1. Tässäonkin patriarkaatin ydin – naisten ja miesten epäsymmetriset valtasuhteet kätketään ”luonnollisen” työnjaon ja sukupuolten välisen näennäisluonnollisen  yksityisen/julkisen  reviirin  normien  alle.  Näin  pyritään estämään epäreilun työnjaon kyseenalaistaminen.
  2. Naisten enemmistö kokee jopa taloudellisesti riippuvaisen asemansa naisen luonnolliseksi osaksi eikä nouse kapinaan sitä vastaan. Feminismi uhkaa tätä heteropatriarkaalista miesten välisen vaihdon piilosopimusta, koska se tekee luonnolliseksi  leimatusta  luonnottoman  ja  mielivaltaisen  ja  paljastaasukupuolten  välisen,  miesten  neuvotteleman ”sopimuksen”  laittomuuden ja tarkoitushakuisuuden.Feministejä leimataan ja heistä levitetäänvalheellisia tietoja, jotta heidän paljastuksiaan ei otettaisi todesta eikä hyväksyttäisi.
  3. Makrotasolla eli julkisessa elämässä uusliberalistinen arvomaailma ja  toimintamalli  perustuvat  samalle  ylivallan  patologialle  kuin  lähisuhdeväkivalta. 
  4. Väkivaltainen  mies  saattaa  käyttää  taloudellis-poliittista  valtaansamanipuloidakseen  naisen  väheksymään  itseään,  kykyjään,  ystäviään, taitojaan, jopa ulkonäköään.
  5. Samalla tavoin monet – joskaan ei suinkaan kaikki – miehet sulkevat silmänsä patriarkaalisen yhteiskuntajärjestelmän ja sen miesvaltaa (ns. panssaroitua miehisyyttä) suosivien rakenteiden todellisuudelta ja kohdistavat kritiikkinsä väkivaltakysymyksissä naisiin, painottaen yksilöpsykologiaa, joka ei salli rakenteiden ja asenteiden tarkastelua. Näin väitetään – jopa tilastoja uhmaten –, että naiset olisivat yhtä väkivaltaisia kuin miehet, tai puolustetaan miehistä väkivaltaa seurauksena naisten verbaalisista kyvyistä, kotivallasta tai nalkuttamisesta ja henkisestä väkivallasta. 
  6. Myös naisilta viedään usein kaikki voimaannuttava ja omanarvontuntoa lisäävä tieto ja omaehtoisuus. Yksi suurimmista synneistä, johon nykypatriarkaatissa voi langeta, on kyseenalaistaa vallitsevat miesehtoiset uskonnot tai maailmankuva. Pelottavimman uhan näyttävät muodostavan  matriarkaattien  tai  rauhanomaisten  yhteiskuntien  tutkijat – niin voimallisesti heitä on katsottu aiheelliseksi syrjiä, vähätellä ja nimitellä epätieteellisen huuhaan keittäjiksi.
  7. Sukupuolijärjestelmät  ovat  seurausta mieshegemonian  psykologisesta, viestinnällisestä,  poliittisesta  ja  yhteiskunnallisesta ylivallasta, jonka turvin naiset on sosialisoitu yhdessä muiden,  vähemmän  valtaa  omaavien  ryhmien  kanssa  hyväksymään alisteinen ja riippuvainen asemansa ikään kuin ”luonnollisena” ja jopa suotavana.
  8. Tapa,  jolla  pohjoismaalaiset  miehet ovat  tukeneet  ja  puolustaneet  kunniamurhiin  syyllistyneitä  maahanmuuttajamiehiä, kielii kuitenkin siitä, etteivät edistyksellisten tasa-arvon kärkimaiden miehet ole läheskään niin vapaita väkivallan kulttuurista kuin kuvitellaan.
  9. Naistutkijana näen naisten lisääntyneen ja vakavan työuupumuksen diagnoosit  aikamme  heijastuksena  terveysalan  sukupuolistavista  käytännöistä ja valtasuhteista, jotka ovat kautta historian aiheuttaneet naisille erilaisia sukupuolittuneita sairauksia tai oireyhtiöitä. Sillä  on  yhteyksiä  niihin  toisiin  naiserityisiin  epidemioihin,  jotka ovat  olleet  seurausta  ja  heijastusta  epäsymmetrisistä,  patriarkaalisista valtasuhteista,  kuten  hysteria,  arktinen  hysteria  tai  naisten  pyörtyileminen l800-luvulla. Ne ovat yhteydessä naisten psykologisiin oireyhtymiin, joille on annettu erilaisia nimikkeitä naisia syyllistävänä, yksilöpsykologisena, pikemminkin kuin sosiaalisia ja taloudellisia valtasuhteita heijastavina oireina. 
  10. Työuupumus,  joka  on  kohdannut  varsinkin  naisvaltaisten  alojen naistyöntekijöitä, on siis seurausta työelämän ilmapiiristä ja rakenteista, jossa naiset nähdään hyötyrationalismin pikemminkin kuin vastuurationalismin kautta menoerinä ja resursseina - ei ihmisinä. Aivan kuten väkivaltaiset miehet saattavat hyvinkin uuvuttaa vaimonsa tai partnerinsa epätasapuolisella koti- ja hoivatöillä halliten häntä ylivoimallaan, patriarkaatti-kapitalismin työelämä repii joustot ja muun hyödyn ennen kaikkea naisten selkänahasta. 
Lähde - Henry Lassanen, ihmisuhteet ja tasa-arvo blogi

Sisällön tarjoaa Blogger.