Header Ads

Monikulttuurisuus - rikkautta ja lieveilmiöitäMonikulttuurisuus on noussut, muuten niin kylmän kesän kuumaksi puheenaiheeksi. Tällä viitataan tietenkin Olli Immosen 24.7. julkaisemaan Facebook päivitykseen koskien monikulttuurisuutta ja päivitykseen liittyviin vastineisiin, joita on laajalti julkaistu ja joista on laajalti uutisoitu ja keskusteltu eri medioissa.

Tässä kirjoituksessa pohditaan monikulttuurisuutta, sen mukanaan tuomia ilmiöitä ja seurauksia. Tässä kirjoituksessa ei oteta kantaa siihen, onko monikulttuurisuus hyvä vai huono asia. Päätös siitä, onko monikulttuurisuus omasta mielestä mahdollisuus vai uhka jätetään lukijalle. Toivottavasti tämä kirjoitus kuitenkin auttaa mielipiteen muodostuksessa.


Monikulttuurisuus - karkea määritelmä

Monikulttuurisuus voitaisiin määritellä tarkoittamaan useaan kulttuuriin liittyvää tai usean kulttuurin piirteitä sisältävää asiaa. Monikulttuurisuudella tarkoitetaan yleensä kulttuurista monimuotoisuutta, kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvää polittista ohjelmatyötä tai poliittista kokonaisnäkemystä kulttuurisen monimuotoisuuden hallinnasta.

Monikulttuurisuus ilmenee Suomessa lähinnä maahanmuuttajiin ja vähemmistöihin kohdistuvien poliittisten päätösten muodossa ja monikulttuurisuutta voidaankin pitää eräänlaisena poliittisena suuntauksena.

Monikulttuurisuus poliittisena suuntauksena Suomessa voidaan määritellä tarkoittamaan politiikkaa, jossa suhtaudutaan myönteisesti maahanmuuttaja- tai vähemmistöryhmien muodostumiseen valtaväestöstä selkeästi erottuviksi etnisiksi tai kulttuurisiksi yhteisöiksi, ja jossa näiden yhteisöjen pyrkimyksiin synnyttää ja ylläpitää omia organisaatioitaan ja tapojaan suhtaudutaan myönteisesti.
Halutessasi voit lukea tästä Wikipedian yksityiskohtaisemman monikulttuurisuuden määritelmän.


Monikulttuurisuuden vaikutus yhteiskuntaan

Monikulttuurisuus vaikuttaa yhteiskuntaan. Joidenkin mielestä monikulttuurisuus vaikuttaa yhteiskuntaan hyvällä tavalla ja joidenkin mielestä huonolla tavalla. Jokaiselle suotakoon oma mielipiteensä, mutta on varmasti oikein todeta myös, että monikulttuurisuus vaikuttaa yhteiskuntaan molemmilla, sekä hyvällä että huonolla tavalla.


Monikulttuurisuuden hyviä vaikutuksia voisivat esimerkiksi olla ruokakulttuurin monipuolistuminen ja väestön kansainvälisten valmiuksien sekä erilaisuuden kohtaamisen valmiuksien parantuminen.

Huonoina puolina voitaisiin mainita ainakin mahdolliset jännitteet maahanmuuttajaryhmien välillä sekä jännitteet maahanmuuttajaryhmien ja valtaväestön välillä.


Monikulttuurisuus näyttäisi vähentävän tasa-arvoa

Vaikka monikulttuurisuus tulikin määriteltyä alussa karkeasti ja edellisessä kappaleessa löysimme monikulttuurisuudesta hyviäkin puolia, perehdymme tässä kappaleessa siihen, mitä monikulttuurisuus käytännössä tarkoittaaa sekä käsittelemme yhtä monikulttuurisuuden vakavaa lieveilmiötä.

Monikulttuurisuus tarkoittaa pääasiassa ja käytännössä maahanmuuttoa ja islamisoitumista, sillä islaminuskoiset muodostavat suuren maahanmuuttajaryhmän ja valtaväestö kokee jatkuvaa painetta sopeutua islamilaiseen kulttuuriin.

Ristiriitaista nykyisenlaisessa monikulttuurisuudessa on se, että nykyisenlaisen monikulttuurisuuden ja maahanmuuton suurimpia kannattajia näyttävät olevan ne, jotka ovat tämän kehityksen suurimpia häviäjiä. On omituista, että feministit hyäksyvät avoimen naisvihamielisen muslimikulttuurin. Jos feministit todella taistelisivat tasa-arvon eteen ja naisten oikeuksien puolesta, luulisi heidän vastustavan muslimikulttuuria ja muslimikulttuurin yleistymistä länsimaissa, joka siis johtaa väistämättä tasa-arvon vähenemiseen länsimaissa. Halutessasi voit lukea tästä Jussi Halla-Ahon kirjoituksen Monikulttuurisuus ja nainen.


Feministinen monikulttuurisuus

Monikulttuurisuuden lieveilmiöistä näyttäisivät kärsivän valtaväestön miehet, jotka kohtaavat halveksuntaa sekä väkivallan uhkaa maahanmuuttajamiesten taholta sekä osa valtaväestön naisista, jotka kokevat seksuaalisen väkivallan uhkaa maahanmuuttajamiesten taholta.

Feministejä ja yhteiskunnan vaikuttajia monikulttuurisuuden lieveilmiöt eivät näytä koskettavan. Tämän takia nykyisenkaltaista monikulttuurisuutta voidaankin kutusua feministiseksi monikulttuurisuudeksi.

Myös länsimaiden ulkopuolelta tulevat ja erityisesti islaminuskoiset naiset näyttäisivät kärsivän feministisestä monikulttuurisuudesta, sillä heidän alisteinen asemansa oman kulttuurinsa miehiin nähden ei pääse muuttumaan tasa-arvoiseksi, koska feministiselle monikulttuurisuudelle tyypillisesti islaminuskoisten miesten sallitaan harjoittaa länsimaissa oman kulttuurinsa länsimaihin sopimattomiakin erityispiirteitä liittyen naisten alisteiseen asemaan. Voimmekin siis hyvin kysyä, mitkä ovat feministien todelliset pyrkimykset?

Olenkin jo aikaisemmin esittänyt, että feministit pyrkivät valkoisten länsimaalaisten naisten ylivaltaan välittämättä länsimaalaisista miehistä ja länsimaiden ulkopuolelta tulevista naisista, ja ovat tässä pyrkimyksessään ottaneet liittolaisikseen länsimaiden ulkopuolelta tulevat, erityisesti islaminuskoiset miehet, joita hyväksikäyttäen he voivat luoda jännitteitä ja horjuttaa yhteiskuntarakenteita.

Tiedostamalla feministien todelliset pyrkimykset voimme ymmärtää paremmin, miksi feministit suvaitsevat avoimen naisvihamielistä muslimikulttuuria. Voit lukea tästä aikaisemman kirjoituksen feministisestä maahanmuuttopolitiikasta.


Tasa-arvoinen ja monikulttuurinen Suomi

Millainen voisi olla tasa-arvoinen ja monikulttuurinen Suomi? Tasa-arvoisessa ja monikulttuurisessa Suomessa muualta tulleet ja etnisesti suomalaiset rakentaisivat yhdessä rauhaisaa, toimivaa suomalaista yhteiskuntaa. Tämän hetken feministisessä monikulttuurisessa Euroopassa ja Suomessa eri etniset ja kulttuuriset ryhmät lähinnä kilpailevat elintilasta ja erilaisista eduista keskenään. Yhteinen rakentaminen on lähinnä toteutumatonta toiveajattelua.


Suomalaisen yhteiskunnan olisi tehtävä jotakin uudella tavalla ja toisin, kuin muut monikulttuuriset europpalaiset yhteiskunnat ovat tehneet. Suomalaisen yheiskunnan tulisi saada muualta tulleet toimimaan osana tätä yhteiskuntaa. Ehkäpä joitakin instituutioita ja monikulttuurisuuteen suhtautumista on muutettava saavuttaaksemme yhteisen tekemisen meiningin.

Suomalainen yhteiskunta voisi ottaa monikulttuurisuuteen uudenlaisen lähestymistavan. Tässä uudenlaisessa tavassa monikulttuurisuuden mukanaan tuomia hyviä puolia ja niiden aiheuttajia edistettäisiin ja suosittaisiin sekä lieveilmiöitä ja niiden aiheuttajia pyrittäisiin välttämään.

Monikulttuurisuuden hyvien puolien lisääntymisen edistämiseksi suomalainen yhteiskunta voisi suosia maahanmuutossa naisia. Maahanmuuttajanaisten työllistyminen työvoimapulasta kärsiville aloille kuten hoito- ja palvelualoille sekä muutenkin yhteiskuntaan sopeutuminen on todennäköisempää, kuin joidenkin maahanmuuttajaryhmien miesten työllistyminen ja yhteiskuntaan sopeutuminen.

Arkikokemuksen valossa voidaan todeta, että maahanmuuttajanaiset harvoin aiheuttavat etnisiä jännitteitä, väkivallan uhkaa tai syyllistyvät rikoksiin. Niin ikään arkikokemuksen valossa moni pystyy toteamaan nähneensä maahanmuuttajanaisia työskentelevän palvelualoilla ja hoitoalalla. Mistäköhän arkikokemuksen valossa maahanmuuttajamiehet löytyvät?


Miten suomalainen mies voi hyötyä monikulttuurisuudesta sekä edistää tasa-arvoista monikulttuurista Suomea

Suomalaisella miehellä on oikeus monikultturisuuden hvyiin puoliin eikä hänen tarvitse tyytyä kärsimään pelkistä lieveilmiöistä. Suomalaisella miehellä on myös mahdollisuus omalta osaltaan edistää tasa-arvoista ja monikulttuurista Suomea. Suomalainen mies voi esimerkiksi ruokailla thaimaalaisessa tai intialaisessa ravintolassa ja nauttia suomeen rantautuneesta thaimaalaisesta hierontakulttuurista.


Thaimaalaisesta hierontakulttuurista nauttimisessa ei ole mitään väärää eikä tuomittavaa. Miehilläkin on oikeus monikulttuurisuuden kaikkiin puoliin. Naiset ovat tämän itselleen jo oikeuttaneet. Lukekaa tästä Image lehden tarina suomalaisista naisista, jotka harrastavat seksiä vain ulkomaalaisten miesten kanssa.

Jos vastustat feminististä monikulttuurisuutta ja haluat osaltasi edistää tasa-arvoisempaa Suomea sekä maailmaa, siirry tästä linkistä ThaiCupid sivustolle tutustumaan thaimaalaisiin naisiin, jotka haluavat oikeaa tasa-arvoa ja hyväksyvät suomalaisen miehen sellaisena, kuin hän on.

Mainittavan arvoista on, että monet ThaiCupid sivuston suomalaista miestä etsivistä thaimaalaisista naisista asuvat Suomessa, joten heitä on helppo tavata.

Jos kuitenkin haluat tietää, miten ulkomaalainen nainen tuodaan vaimoksi Suomeen, voit tutustua Asumaan Suomeen sivustoon, joka jakaa tietoa kansainväliseen avioliittoon ja parisuhteeseen liittyvistä asioista. Siirry tästä linkistä Asumaan Suomeen sivuston Asumaan Ulkomaille osioon, joka toimii oivana inspiraation lähteenä suomalaiselle miehelle.

Jos olet kiinnostunut muunkin maalaisista kuin thaimaalaisista, kannataa kurkata Miesasia.fi listaus, josta löydät parhaat ja luotetuimmat nettideitti sivustot.Tämän kirjoituksen kirjoittaja on Asumaan Suomeen ja Asumaan Ulkomaille sivustojen ylläpitäjä, joka esiintyy vierailevana kirjoittajana Miesasia sivustolla.


Sisällön tarjoaa Blogger.