Header Ads

Totuus eduskuntavaalien äänestyskäyttäytymisestäViime päivinä mediassa on levinnyt väite, jonka mukaan vuoden 2007 eduskuntavaaleissa 72% miesäänestäjistä äänesti omaa sukupuoltaan, kun taas naiset äänestivät tasaisesti sukupuoleen katsomatta niin mies- kuin naisehdokkaitakin.


Lähteet: 
http://www.helsinginkokoomus.fi/ksml-miehet-suosivat-miesehdokkaita-naiset-aanestavat-tasaisemmin/

http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/Naiset_eduskunnassa-34230

http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/naiset-aanestavat-miehia-ja-naisia-miehet-miehia/2017189

http://www.hs.fi/elama/a1427685270243

Eduskuntavaalien äänestyskäytännöstä johtuen tietoa siitä, miten äänet jakautuivat äänestäjien ja ehdokkaiden sukupuolten kesken, voidaan saada vain jälkikäteen tehdyllä kyselytutkimuksella. Tällainen aineisto kerättiin vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen Heikki Paloheimon (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos) toimesta ja kyseistä aineistoa (Eduskuntavaalitutkimus 2007: https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2269?tab=description&study_language=fi) on lainattu lukuisissa myöhemmin ilmestyneissä suomalaisten äänestyskäyttäytymistä tutkivissa ja selventävissä teoksissa.

Eduskuntavaalitutkimus 2007:n haastatteluotanta koostui yhteensä 1422 haastateltavasta, joista 702 oli miehiä, eli 0,0537% vuonna 2007 eduskuntavaaleissa äänestäneistä miehistä. Tästä joukosta 72% äänesti oman sukupuolensa edustajaa. Haastateltujen keski-ikä oli 51. 85% asetti itsensä vasemmisto-oikeisto -akselilla oikeistoon ja 82% antoi äänensä KESK, SDP, KOK ja RKP puolueille (22% vastanneista puhui ruotsia äidinkielenään). Suurin osa vastanneista piti myös perinteisten arvojen ja moraalikäsitysten vahvistamista tärkeänä vaaleissa esiin nousseena aiheena.

Lähteet:
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2269?tab=variables&variable=Q13&study_language=fi

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2269?tab=variables&variable=Q7A&study_language=fi

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2269?tab=variables&variable=P1_8&study_language=fi

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2269?tab=variables&variable=D1&study_language=fi

Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa naisehdokkaat saivat kuitenkin Eduskuntavaalitutkimus 2007:n esittämästä "miessuosintakorrelaatiosta" huolimatta 39% ehdokasmäärällään 42% ( 0,42 x 200 = 84 eduskuntapaikkaa) kaikista annetuista äänistä. Tilastokeskuksen mukaan naisehdokkaille annetut äänet eduskuntavaaleissa ovat myös "kasvaneet samaan tahtiin naisehdokkaiden määrän lisääntymisen myötä" (http://www.stat.fi/tup/hyvinvointikatsaus/hyka_2006_1_hellsten.pdf)

On ymmärrettävää, että 0,0537 prosentin oikeistopainotteisesta ja vanhoillisiin arvoihin kallistuvasta otteesta saadaan yhteys miesäänestäjien ja näkyvien miesehdokkaiden (Kuten Matti Vanhanen, Jyrki Katainen, Stefan Wallin, Timo Soini ja Eero Heinäluoma ( https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2269?tab=variables&variable=Q8A&study_language=fi ) välille. 

Kyseistä otetta ei kuitenkaan kokonsakaan puolesta voida pitää yleistyksenä koko eduskuntavaaleissa äänestävästä yli 1 300 000:n miespopulaatiosta, kuten tilastokeskuksen mainintakin tasaisesti naisehdokkaiden lukumäärän kanssa kasvavasta naisille suunnatusta äänimäärästä ja naisten prosentuaalisesta 42%:n yliedustuksesta 39%:n ehdokkaaseen nähden väitteen vastaisesti esittää.

Nykyinen eduskunnan sukupuolijakauma selittyy naisehdokkaiden määrällä ja nykyisen äänestyskäyttäytymisen mahdollisesti jatkuessa, sekä nais- ja miesehdokkaiden lukumäärien toivottavasti tasaantuessa, nousee eduskuntaan tulevissa vaaleissa enemmän naisia, kuin miehiä.

Lähde - Sukuhuoli blogi

Sisällön tarjoaa Blogger.